ترموستات ضد انجماد هانیول
Ft6961-60 هانیول Honeywell اصلی