موتور دمپر هانیول اصلی

موتور دمپر هانیول اصل
Ms8120A1007

موتور الکتریکی قطع و وصلی با فنر برگشت تغذیه 24 Vac گشتاور 20 N.m دمپرهای دستگاه هواساز نام تجارتی هانیول کشور سازنده مکزیک

مشخصات:

موتور الکتریکی

الکتریکی قطع و وصلی

با فنر برگشت

تغذیه 24 Vac

گشتاور 20 N.m

برند هانیول : Honeywell  اصلی

جهت دمپرهای دستگاه هواساز

کشور سازنده مکزیک