فوریت های پزشکی راور

ترموستات هانیول اصلی

ترموستات هانیول مکانیکی
T6373bc1130

ترموستات فن کویل سقفی
مدل ترموستات : T6373
نوع ترموستات : مکانیکی ( ترموستات اتاقی )
برند : هانیول Honeywell
کاربری : فن کویل سقفی، داکت اسپلیت
ترموستات مکانیکی هانیول فن کویل سقفی T6373
ترموستات‌هانیول

زمان : اسفند ماه 1400

مکان : استان کرمان شهرستان راور فوریت های پزشکی