سازمان تامین اجتماعی قزوین

ترموستات هانیول و تجهیزات کنترل هانیول

ترموستات مستغرق هانیول

ترموستات جداری هانیول

ترمومتر قائم با غلاف پکنز

مانو متر قاب استیل پکنز

شیر سماوری 1/2 پکنز

سوپاپ اطمینان

لوپ 90 درجه 1/2 مانیسمان

لوپ 180 درجه مانیسمان

ترمو متر و مانو متر

مکان : قزوین

زمان : تیر ماه 1400